KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Podstawa prawna: art. 65, 65a-65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Tryb wydawania zezwoleń
Określone jest to w art. 65 ustawy, gdzie wskazano, że zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy, przy czym decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (podstawa art. 65e prawa o ruchu drogowym).

Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwym do wydawania zezwoleń na drogach powiatowych i gminnych jest Starosta - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast, przy czym drogami powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Do wniosku należy dołączyć (art. 65b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym):

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
 7. Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Wnioskodawca) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

II. OPLATY:

Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Wnioskodawca) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa płatna na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie, nr rachunku 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040;

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie zatwierdzonej organizacji ruchu następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże Starosta dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wydział Infrastruktury
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

V. TRYB ODWOLAWCZY:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydal decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. UWAGI:

Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.
Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (art. 65b ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym):

 1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy Prawo o ruchu drogowym):

 1. jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;
 2. jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:
 • istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
 • impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (art. 65d ustawy Prawo o ruchu drogowym), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.