KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

UZGODNIENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/DZIAŁEK POŁOŻONEJ/POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.) - zmiana zagospodarowania działki/działek położonej/położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej wymaga w każdym przypadku uzgodnienia z zarządcą drogi opracowanego projektu zagospodarowania terenu tej/tych działki/działek.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki/działek położonej/położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej.

  • Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu) bądź decyzja o warunkach zabudowy;
  • Projekt zagospodarowania działki z naniesioną infrastrukturą techniczną zaznaczoną odległością obiektów budowlanych od krawędzi jezdni drogi powiatowej i wskazanym dojazdem do inwestycji planowanej na działce 3 egz.
  • Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

II. OPLATY:

Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Wnioskodawca) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa płatna na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie, nr rachunku 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie opinii następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg powiatowych dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

V. TRYB ODWOLAWCZY:

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie jednakże strona niezadowolona może zwrócić się z wnioskiem do zarządcy drogi o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia.