drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

Procedura przeprowadzania klasyfikacji gruntów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz.U. z 14.11.2012 r. Nr 1246 ):

 

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zwanych dalej „właścicielem”

 

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

 

1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;

2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;

3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;

4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;

5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;

6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Procedura przeprowadzania klasyfikacji na wniosek właściciela:

 

1.Właściciel składa wniosek do Starosty o przeprowadzenie klasyfikacji wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 10, 00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Człuchowie nr konta: BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1 lub za pośrednictwem poczty.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie BIP Starostwa i w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

2. We wniosku należy wskazać osobę klasyfikatora z listy klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Człuchowskiego do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu człuchowskiego.

Lista zamieszczona jest na stronie BIP Starostwa, na tablicy ogłoszeń oraz w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1.

 

3. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę osoby klasyfikatora, który nie posiada upoważnienia wydanego przez Starostę Człuchowskiego , Starosta przeprowadza weryfikację klasyfikatora wzywając go do dostarczenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Starosta upoważnia osobę klasyfikatora do wykonania wnioskowanej klasyfikacji.

 

4. Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji.

 

5. Starosta powiadamia właściciela o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o możliwości złożenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji i przekazuje wniosek wskazanemu klasyfikatorowi.

Wysokość opłaty za wykonanie klasyfikacji oraz sposób zapłaty Wnioskodawca ustala bezpośrednio z klasyfikatorem.

 

6. Starosta przyjmuje sporządzony projekt ustalenia klasyfikacji oraz powiadamia wnioskodawcę o złożeniu przez klasyfikatora projektu klasyfikacji oraz o terminie i miejscu zgłaszania zastrzeżeń do projektu (14 dni od daty otrzymania zawiadomienia).

 

7. Starosta rozpatruje zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.

 

8.Starosta wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji gruntów. Uzasadnienie decyzji zawiera dodatkowo informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jeśli wnioskodawca je zgłosił w terminie.

 

9.Od decyzji służy odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty. Z uwagi na specyfikę i złożoność sprawy, Starosta informuje, że całkowity czas trwania postępowania klasyfikacyjnego może być uwarunkowany przyczynami niezależnymi od organu, o czym Wnioskodawca będzie poinformowany – art. 35 i 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.