drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INNYCH MATERIAŁÓW

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 3 (uszczegółowieniem na formularzu P8) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)
    pobierz wniosek: ( )
  2. Załączniki:
    • dowód wpłaty

II. OPŁATY:

Wnioskodawca ponosi opłatę zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości są udostępniane niezwłocznie, po uprzednim wniesieniu opłaty przez zamawiającego.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
pok. 301 II piętro

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

VI. UWAGI:
Czynne: poniedziałek - piątek, 7.15 - 15.15
Kasa czynna w godzinach 7:30 - 14:00 ( przerwa 11:00 - 11:30)
Po dokonaniu opłat istnieje możliwość odesłania materiałów pocztą.