drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Człuchowie

 

WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. Z 2020 poz. 1322)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 poz.393)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku o wydanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wzorem wniosku określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

II. OPŁATY:

Wnioskodawca ponosi opłatę zgodnie ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, a jej wielkość wyliczana jest na podstawie załącznika do tej ustawy. Udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty. Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wydania zamówionych materiałów.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Realizacja wniosków odbywa się niezwłocznie, po potwierdzeniu wniesienia opłaty za udostępnione materiały od wnioskodawcy.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 40f ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

VI. UWAGI:
Wnioski można składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie urzędu lub przesłać poczta na adres urzędu. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.